بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی باحضوردکتررضاییان ، مدیریت بیمارستان واعضای این کمیته تشکیل جلسه داد .

دراین کمیته در خصوص اهمیت وجود تجهیزات پشتیبان در بخش ها بحث وگفتگو گردید، همچنین برلزوم دریافت وتحویل رسید، هنگام گرفتن وعودت تجهیزات وعدم نقص آنها در هنگام انتقال تاکید گردید .