بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کنفرانس آموزشی آشنایی کارکنان باسنجه های اعتباربخشی کنترل عفونت وبهداشت محیطکنفرانس آموزشی آشنایی کارکنان باسنجه های اعتباربخشی کنترل عفونت وبهداشت محیط
  • کنفرانس آموزشی آشنایی کارکنان باسنجه های اعتباربخشی کنترل عفونت وبهداشت محیطکنفرانس آموزشی آشنایی کارکنان باسنجه های اعتباربخشی کنترل عفونت وبهداشت محیط
  • کنفرانس آموزشی آشنایی کارکنان باسنجه های اعتباربخشی کنترل عفونت وبهداشت محیطکنفرانس آموزشی آشنایی کارکنان باسنجه های اعتباربخشی کنترل عفونت وبهداشت محیط
  • کنفرانس آموزشی آشنایی کارکنان باسنجه های اعتباربخشی کنترل عفونت وبهداشت محیطکنفرانس آموزشی آشنایی کارکنان باسنجه های اعتباربخشی کنترل عفونت وبهداشت محیط
  • کنفرانس آموزشی آشنایی کارکنان باسنجه های اعتباربخشی کنترل عفونت وبهداشت محیطکنفرانس آموزشی آشنایی کارکنان باسنجه های اعتباربخشی کنترل عفونت وبهداشت محیط

گزارش تصویری