بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل دومین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر بهمن ماه95 تشکیل دومین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر بهمن ماه95
  • تشکیل دومین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر بهمن ماه95 تشکیل دومین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر بهمن ماه95
  • تشکیل دومین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر بهمن ماه95 تشکیل دومین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر بهمن ماه95
  • تشکیل دومین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر بهمن ماه95 تشکیل دومین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر بهمن ماه95
  • تشکیل دومین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر بهمن ماه95 تشکیل دومین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر بهمن ماه95
  • تشکیل دومین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر بهمن ماه95 تشکیل دومین جلسه هیات اجرایی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسادر بهمن ماه95

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، دومین جلسه هیات اجرایی بیمارستان در 27بهمن ماه تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور کارشناس معاونت درمان دانشگاه برگزار شد، در خصوص مسائل اعتباربخشی بیمارستان وارزیابی های آن، مباحثی به تفضیل مطرح گردید.