بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسیتجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسی
  • تجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسیتجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسی
  • تجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسیتجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسی
  • تجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسیتجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسی
  • تجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسیتجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسی
  • تجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسیتجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسی
  • تجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسیتجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسی
  • تجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسیتجلیل از مهندسین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسی

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، همزمان با پنجم اسفندماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی وروز مهندسی، دکتر محمدشکوهیان ریاست بیمارستان ودکتر مهدی رضاییان مدیریت بیمارستان، از مهندسین شاغل در بیمارستان با اهدای لوح تقدیر وشاخه گل، تقدیر نمودند .

 

likns 2 - Copy.jpg