بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تشکیل جلسه اسفندماه کمیته زایمان طبیعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فساتشکیل جلسه اسفندماه کمیته زایمان طبیعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • تشکیل جلسه اسفندماه کمیته زایمان طبیعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فساتشکیل جلسه اسفندماه کمیته زایمان طبیعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • تشکیل جلسه اسفندماه کمیته زایمان طبیعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فساتشکیل جلسه اسفندماه کمیته زایمان طبیعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • تشکیل جلسه اسفندماه کمیته زایمان طبیعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فساتشکیل جلسه اسفندماه کمیته زایمان طبیعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • تشکیل جلسه اسفندماه کمیته زایمان طبیعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فساتشکیل جلسه اسفندماه کمیته زایمان طبیعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • تشکیل جلسه اسفندماه کمیته زایمان طبیعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فساتشکیل جلسه اسفندماه کمیته زایمان طبیعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
  • تشکیل جلسه اسفندماه کمیته زایمان طبیعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فساتشکیل جلسه اسفندماه کمیته زایمان طبیعی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا،کمیته زایمان طبیعی باحضوردکترشکوهیان، ریاست بیمارستان، خانم دکترکوکبی، مدیرگروه زنان وسایر اعضای این کمیته در بیمارستان تشکیل گردیدومسائل مختلف این حوزه مطرح وراهکارهای مقتضی پیشنهادوتصمیم گیری شد.