بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کارشناس بازرس وزارت بهداشت ودرمان از بخش اورژانس اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید نمودکارشناس بازرس وزارت بهداشت ودرمان از بخش اورژانس اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید نمود
  • کارشناس بازرس وزارت بهداشت ودرمان از بخش اورژانس اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید نمودکارشناس بازرس وزارت بهداشت ودرمان از بخش اورژانس اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید نمود
  • کارشناس بازرس وزارت بهداشت ودرمان از بخش اورژانس اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید نمودکارشناس بازرس وزارت بهداشت ودرمان از بخش اورژانس اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید نمود
  • کارشناس بازرس وزارت بهداشت ودرمان از بخش اورژانس اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید نمودکارشناس بازرس وزارت بهداشت ودرمان از بخش اورژانس اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید نمود
  • کارشناس بازرس وزارت بهداشت ودرمان از بخش اورژانس اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید نمودکارشناس بازرس وزارت بهداشت ودرمان از بخش اورژانس اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابازدید نمود

     نظربه اهداف وزارت درمان بهداشت درمان کشور مبنی بر ارائه خدمات هرچه مطلوب تر در ایام تعطیلات نوروزبه مردم  وبویژه مهمان های نوروزی، سرکارخانم دکتر عارفی، کارشناس بازرس وزارت بهداشت ودرمان از بخش اورژانس اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا درتاریخ 96/1/5بازدید نمودند.

در این بازدید که ریاست ومدیریت وسوپروایزربیمارستان وجمعی از کارشناسان دانشگاه ایشان را همراهی می نمودند سیر درمان بیماران اورژانس به جزئیات بررسی گردیدوایشان این روند را مطلوب ارزیابی نمودند .