بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بادید نوروزی معاون درمان وکارشناسان درمان دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابادید نوروزی معاون درمان وکارشناسان درمان دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بادید نوروزی معاون درمان وکارشناسان درمان دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابادید نوروزی معاون درمان وکارشناسان درمان دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بادید نوروزی معاون درمان وکارشناسان درمان دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابادید نوروزی معاون درمان وکارشناسان درمان دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بادید نوروزی معاون درمان وکارشناسان درمان دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابادید نوروزی معاون درمان وکارشناسان درمان دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بادید نوروزی معاون درمان وکارشناسان درمان دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابادید نوروزی معاون درمان وکارشناسان درمان دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • بادید نوروزی معاون درمان وکارشناسان درمان دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابادید نوروزی معاون درمان وکارشناسان درمان دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

   به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ امروز چهارشنبه 9فروردین 96، دکترپزشکی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا باحضور دکتررضاییان،مدیر بیمارستان وجمعی از کارشناسان معاونت درمان دانشگاه از بخش های مختلف  بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بازدید نمودند.

دراین بازدید، ایشان ضمن عیادت از بیماران بستری  و تبریک سال جدیدبه کارکنان، روند ارایه خدمات به بیماران را مورد بررسی قرار دادند.