بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

   هرکس به خدا اعتماد داشته باشد و بر او توکّل کند، خداوند او را از هر بدی نجات می بخشد و از هر دشمنی حفظ می کند.

 

  کمال آدمی در خردمندی است.

 

سرآغاز نامه ی عمل مسلمان، در قیامت، نیک خلقی اوست.

 

PngMedium-Yellow-pencil-3440.png  آن که کار زشتی را نیکو شمارد، در [کیفر] آن کار شریک است.

 

PngMedium-Yellow-pencil-3440.png ستم کار و یاری کننده ستم کار و کسی که به کرده او خشنود باشد، همه در گناه او شریکند.

 

PngMedium-Yellow-pencil-3440.png  کمال مروّت آن است که انسان با هیچ کس چنان رفتار نکند که برخود نمی پسندد.

 

  به کاری که وقتش نرسیده اقدام نکنید که پشیمان می شوید و آرزوهای دورودراز نداشته باشید که موجب قساوت قلب می شود، و به ناتوانان خود رحم کنید و با نوازش آنان، رحمت خدای را بجویید.

 

  کسی که برادرمؤمن خود را پنهانی پند دهد، او را آراسته و کسی که آشکارا و در حضور دیگران او را نصیحت کند، چهره [اجتماعی] او را زشت ساخته است.

 

   کسی که با اتّکاء به خدا روی نیاز از مردم بگرداند، مردم به او نیازمند می شوند و هرکس پرهیزکاری پیشه سازد محبوب مردمان می گردد.

 

   خود را از کارهایی که موجب ننگ دنیا و عذاب آخرت است نگاه دار.

 

   مبادا آشکارا دوست خدا باشی و در پنهان دشمن او.

 

 PngMedium-Yellow-pencil-3440.png  در خائن بودن انسان همین بس که امین خیانت کاران باشد.

 

   هرکس روش نیکویی را پایه گذاری کند و دیگران از آن پیروی کنند همان پاداش آنان به او عطا می شود بدون آن که از پاداش عمل کنندگان کم شود و هرکه سنّت ناپسند و ظالمانه ای را پایه گذارد که دیگران از آن تبعیت کنند، برابر کیفر اعمال آنان بر دوش او نیز خواهد بود بدون آن که از کیفر آنان چیزی کاسته شود.

 

Untitled01474.jpg