بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کنفرانس آموزشی آشنایی باسنجه های اعتباربخشی طی 4 جلسه برای پرسنل درمانی وغیردرمانی در روزهای پنجشنبه 17/1/96 وشنبه 19/1/96 باتوجه به نزدیک بودن زمان اعتباربخشی بیمارستان باهماهنگی سوپروایزر آموزش بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه سرکارخانم مرادی، کارشناس اعتباربخشی معاونت درمان، چکیده ای از اصول اعتباربخشی در حیطه های مدیریت بحران، مدیریت خطر، حقوق گیرنده خدمت، رسالت بیمارستان، برنامه عملیاتی و ... توضیح دادند .