بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کمیته اورژانس بیمارستان تشکیل جلسه دادکمیته اورژانس بیمارستان تشکیل جلسه داد
  • کمیته اورژانس بیمارستان تشکیل جلسه دادکمیته اورژانس بیمارستان تشکیل جلسه داد
  • کمیته اورژانس بیمارستان تشکیل جلسه دادکمیته اورژانس بیمارستان تشکیل جلسه داد
  • کمیته اورژانس بیمارستان تشکیل جلسه دادکمیته اورژانس بیمارستان تشکیل جلسه داد
  • کمیته اورژانس بیمارستان تشکیل جلسه دادکمیته اورژانس بیمارستان تشکیل جلسه داد
  • کمیته اورژانس بیمارستان تشکیل جلسه دادکمیته اورژانس بیمارستان تشکیل جلسه داد

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛ کمیته اورژانس بیمارستان  جلسه فروردین ماه خود رادرسال 96  در روز شنبه مورخ 96/1/19 راس ساعت 11به ریاست دکتر محمد شکوهیان رئیس بیمارستان وباحضور اعضاتشکیل داد ومسایل مختلف این حوزه به بحث وبررسی گذاشته شد.

اهم تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد :

1- تاکید بر نظارت دقیق تر انتظامات مبنی بر ورود وخروج بیماران وهمراهان ایشان به منظور جلوگیری از ازدحام در قسمت اورژانس .

2- افزایش نیروهای کمک بهیار جهت رضایتمندی بیماران وارائه خدمات بهتر به ایشان.

3- تعیین نوع وهمچنین تفکیک مشاوره های اورژانسی وغیراورژانسی بیماران که توسط طب اورژانس انجام می شودبه منظور تسریع امور.