بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛ کمیته اقتصاد ودرمان بیمارستان اولین جلسه خود رادرسال 96 در روز شنبه مورخ 96/1/19 راس ساعت 9:30به ریاست دکتر محمد شکوهیان رئیس بیمارستان وباحضور اعضاتشکیل داد. دراین جلسه، مقرر گردید آیین نامه ونقشه راه کمیته درجلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد .