بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • 23فروردین ماه 96: تشکیل جلسه کمیته آمار بیمارستان 23فروردین ماه 96: تشکیل جلسه کمیته آمار بیمارستان
  • 23فروردین ماه 96: تشکیل جلسه کمیته آمار بیمارستان 23فروردین ماه 96: تشکیل جلسه کمیته آمار بیمارستان
  • 23فروردین ماه 96: تشکیل جلسه کمیته آمار بیمارستان 23فروردین ماه 96: تشکیل جلسه کمیته آمار بیمارستان
  • 23فروردین ماه 96: تشکیل جلسه کمیته آمار بیمارستان 23فروردین ماه 96: تشکیل جلسه کمیته آمار بیمارستان
  • 23فروردین ماه 96: تشکیل جلسه کمیته آمار بیمارستان 23فروردین ماه 96: تشکیل جلسه کمیته آمار بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛ کمیته آمار بیمارستان  جلسه فروردین ماه خود رادرسال 96  در روز چهارشنبه مورخ 96/1/23 راس ساعت 11به ریاست دکتر محمد شکوهیان رئیس بیمارستان وباحضور اعضاتشکیل داد ومسایل مختلف این حوزه به بحث وبررسی گذاشته شد.

اهم موارد مطروحه وتصمیمات اتخاذ شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد :

1- بررسی مسائل ومشکلات در خصوص گردش پرونده بیماران .

2- تصحیح برخی از فرآیندهای مرتبط با جوابگویی به ارباب رجوعان به منظور رضایتمندی بیشترایشان.