بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.
  • از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.
  • از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.
  • از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.
  • از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.
  • از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.
  • از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.
  • از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.از پرسنل آزمایشگاههای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درروز علوم آزمایشگاهی تقدیر شد.

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛همزمان با30فروردینماه سالروز تولدحکیم جرجانی وروز علوم آزمایشگاهی ،دکتر شکوهیان، ریاست و آقای کوهی، مدیر روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور در بخش آزمایشگاه بیمارستان، از پرسنل آزمایشگاه با اهدای شاخه گل وشیرینی تقدیرنمودند.