بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • گزارش تصویری ازکمیته های بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستانگزارش تصویری ازکمیته های بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستان
  • گزارش تصویری ازکمیته های بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستانگزارش تصویری ازکمیته های بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستان
  • گزارش تصویری ازکمیته های بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستانگزارش تصویری ازکمیته های بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستان
  • گزارش تصویری ازکمیته های بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستانگزارش تصویری ازکمیته های بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستان

گزارش تصویری ازکمیته های بهداشت محیط و کنترل عفونت 29 فروردین ماه96