بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • پایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوبارهپایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوباره
  • پایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوبارهپایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوباره
  • پایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوبارهپایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوباره
  • پایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوبارهپایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوباره
  • پایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوبارهپایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوباره
  • پایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوبارهپایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوباره
  • پایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوبارهپایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوباره
  • پایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوبارهپایان ماراتن ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا یا شروع تلاشی دوباره

      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، روز پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه 96، سوت پایان ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان توسط تیم ارزیابی وزارتخانه به صدا درآمد.

بدین منظور در جلسه اختتامیه ای که درآن دکتر شکوهیان، ریاست بیمارستان، مدیران اجرایی بیمارستان،ارزیابان وزارتخانه وکارشناسان ارشد معاونت درمان دانشگاه نیز حضور داشتند، دکتر شکوهیان، از ارزیابان و زحمات ایشان که بانگاه تیزبین وموشکافانه به مسائل، نسبت به انتقال تجربیات همت گماردند، تشکرنمودند.

در ادامه جلسه، ارزیابان، ضمن اظهار رضایت نسبی، برآیند ونتیجه ارزیابی ازبیمارستان را در نگاه کلی مثبت اعلام نمودند .

خاطر نشان می گردد اگرچه این مارتن، طی 2 روز فعالیت فشرده از8صبح تا 22 شب،  بازرسین از همه بخش ها وفعالیت های بیمارستان به نقطه پایان خود رسید، اما تاکید می گردد بهبود مستمر فرآیندها ونظارت کیفیت مراقبت های درمانی، پایانی نداشته ومدیران وکارکنان این مرکز  بایستی بابهره گیری از تجربیات پایش اخیر، خود را برای ارزیابی های بعدی آماده نمایند .