بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)
  • گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)
  • گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)
  • گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)
  • گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)
  • گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)
  • گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)
  • گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)گزارش تصویری : ضیافت افطاری 400 نفری کارکنان وخانواده های محترم پرسنل بیمارستان در امامزاده اسماعیل(ع)

ضیافت افطاری کارکنان وخانواده های محترم ایشان در امامزاده اسماعیل(ع)