بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید ریاست ومدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع)بازدید ریاست ومدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع)
  • بازدید ریاست ومدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع)بازدید ریاست ومدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع)
  • بازدید ریاست ومدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع)بازدید ریاست ومدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع)
  • بازدید ریاست ومدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع)بازدید ریاست ومدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع)
  • بازدید ریاست ومدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع)بازدید ریاست ومدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع)
  • بازدید ریاست ومدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع)بازدید ریاست ومدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع)
  • بازدید ریاست ومدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع)بازدید ریاست ومدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع)

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروز شنبه 3 تیرماه 1396همزمان با 29 ماه رمضان1438، دکتر محمدشکوهیان، ریاست بیمارستان به همراه مدیران بیمارستان از مرکز توانبخشی ونگهداری معلولین عقب مانده ذهنی امیرالمومنین(ع) فسا بازدید نمودند ومساعدت هایی به این مرکز داشتند.