بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتربازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتر
  • بازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتربازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتر
  • بازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتربازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتر
  • بازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتربازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتر
  • بازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتربازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتر
  • بازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتربازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتر
  • بازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتربازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتر
  • بازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتربازدید معاون درمان دانشگاه از بخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان/تشكر از اهتمام جمعی برای ارایه بی وقفه خدمات/تاكید بر پیگیری حل مشكلات ملی دراین عرصه برای عرضه خدمات هرچه بیشتر

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، امروز شنبه 10 تیرماه 1396، دکتر بابک پزشکی معاون درمان دانشگاه ، دکتر محمد شکوهیان ریاست بیمارستان و آقای زراعتکاران رییس اداره نظارت واعتباربخشی اموردرمان معاونت درمان دانشگاه  ضمن بازدید ازبخش های آنژیوگرافی وقلب بیمارستان و گفتگو با مدیر گروه قلب  و كادر درمانی بخش های مذکور، از نزدیک مشکلات این بخش ها را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید معاون درمان دانشگاه ضمن بررسی مشكلات موجود، از تلاش همه دست اندركاران این بخش ها برای ارایه خدمات بی وقفه و با كیفیت مطلوب به نیازمندان در حوزه های مختلف اكو ،انژیوگرافی و انژیوپلاستی قدردانی نمودند.
دکتربابک پزشکی معاون درمان دانشگاه در حاشیه این بازدید بر پیگیری تامین منابع مالی از سوی وصول بدهی های بیمه ای و منابع وزارتی برای پوشش هرچه بیشتر بیماران نیازمند وافزایش سطح خدمات تاکید کردند.

گفتنی است بازدید از اگزوزفن جدید النصب در بخش آنژیوگرافی وارزیابی نحوه عملکرد آن و بازدید از دستگاه جدید اکو کاردیوگرافی در بخش قلب  از دیگر برنامه های معاون درمان بود.