بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

1- با مسئول بخش داخلی و کادر پرستاری بخش مذکور- مورخ ۸تیرماه 96در ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۹  با دستور کار : بررسی مشکلات / بیان برنامه عملیاتی و انتظارات از بخش توسط مدیر خدمات پرستاری.

2- با کمک بهیاران - در تاریخ ۷تیرماه 96در ساعت ۸الی  ۹:۳۰با دستور کار :  بحث و بررسی درخصوص موارد اجرایی ومشکلات این حوزه / پرداختن به میزان اثربخشی اقدامات ایشان در ماه قبل /تاکید برنظم ودقت نظر بیشتر در انجام امورمحوله در بخشها.

3- با مسول  بخش داخلی -جراحی و کادر پرستاری بخش مذکور- در تاریخ ۳ تیرماه 96در ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۹ باهدف:  گفتگو با پرسنل وآشنایی بامشکلات و بررسی آنها/بیان برنامه عملیاتی و انتظارات از بخش توسط مدیر خدمات پرستاری/ پیگیری مشکلات بر اساس اولویت  توسط مدیر خدمات پرستاری .