بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،اهم فعالیت ها واقدامات مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان، سرکار خانم مرادی،  در هفته دوم تیرماه (۱۰الی ۱۵تیرماه) به شرح ذیل می باشد:

1- برگزاری جلسه مدیر محترم داخلی ،عمومی ،درامد،مسئول انتظامات،سرپرستاران وسوپروایزرین محترم در رابطه با بیمارانی که پرونده انان به نحوی هنوز باز است و تسویه نکرده یا با ضمانت و ...بیمارستان راترک نموده اند -با هدف بررسی موانع و تصحیح فرایندها -۱۰تیر

۲-برگزاری جلسه و نشست با همکاران محترم بخش ای سی یو و جراحی- باهدف بررسی مشکلات و موانع کاری در این واحد و اعلام برنامه های عملیاتی پرستاری- ۱۱تیرماه

3-حضور در کمیته مرگ و میر بیمارستان -  با هدف انتقال تجربیات به گروه های هدف جهت جلوگیری از بوجود امدن موارد مشابه- ۱۱تیرماه

4-حضور در راند مدیریتی ایمنی با همکاران بخش اطفال و نوزادان طبق دستورالعمل راند مدیریتی ایمنی -۱۲تیر ماه

5- برگزاری جلسه با عنوان :شاخصهای پرستاری با حضور افراد صاحب فرایند و مسئولین بخشهای درمانی و بیان اهمیت موضوع در برنامه عملیاتی و اعلام تاریخ ارسال شاخص های مذکور-  ۱۲تیر ماه

6- جلسه و نشست با مسئول و همکاران بخش زایشگاه و پست پارتوم با رویکرد ارتقا کیفیت و اعتلا استانداردها و بررسی مشکلات این واحد- ۱۲تیر ماه

7- برگزاری جلسه مدیریت خطر با حضور مسئول محترم ایمنی، زایشگاه، زنان، اتاق عمل و افراد دخیل در پرونده مورد بررسی بر اساس استانداردهای تحویل بیمار ازاستانداردهای مهم ایمنی  - ۱۴تیر ماه

8- حضور در کارگاه اموزشی ثبت تجارب مدیران سلامت در دانشگاه علوم پزشکی-۱۴تیرماه

9- حضور در کنفرانس اموزشی ثبت سکته مغزی ۷۲۴در بیمارستان با حضور دکتر شعبانی، سرپرستاران و سوپروایزرین- ۱۵تیرماه

10- برگزاری چهارمین جلسه با حضور سرپرستاران طبق تقویم - با هدف رفع مشکلات هفته جاری و ارتقا فرایند های کاری و تبادل نظر. در تاریخ ۱۵تیرماه

11- بازدید روزانه از بخش اورژانس  

12- بازدید از بخش پست سی سی یو،جراحی مردان،داخلی جراحی،داخلی باحضورسوپروایزر ومدیرداخلی بیمارستان در طول هفته

13- حضور دردفتر سوپروایزربصورت روزانه و دریافت و‌بررسی موارد و پیشنهادات ،انتقال به افراد صاحب فرایند وحتی الامکان رفع آنها