بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • جلسه مشترک معاونت درمان وآموزش دانشگاه با مسئولین بیمارستان :بررسی موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکیجلسه مشترک معاونت درمان وآموزش دانشگاه با مسئولین بیمارستان :بررسی موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکی
  • جلسه مشترک معاونت درمان وآموزش دانشگاه با مسئولین بیمارستان :بررسی موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکیجلسه مشترک معاونت درمان وآموزش دانشگاه با مسئولین بیمارستان :بررسی موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکی
  • جلسه مشترک معاونت درمان وآموزش دانشگاه با مسئولین بیمارستان :بررسی موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکیجلسه مشترک معاونت درمان وآموزش دانشگاه با مسئولین بیمارستان :بررسی موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکی
  • جلسه مشترک معاونت درمان وآموزش دانشگاه با مسئولین بیمارستان :بررسی موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکیجلسه مشترک معاونت درمان وآموزش دانشگاه با مسئولین بیمارستان :بررسی موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکی
  • جلسه مشترک معاونت درمان وآموزش دانشگاه با مسئولین بیمارستان :بررسی موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکیجلسه مشترک معاونت درمان وآموزش دانشگاه با مسئولین بیمارستان :بررسی موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکی
  • جلسه مشترک معاونت درمان وآموزش دانشگاه با مسئولین بیمارستان :بررسی موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکیجلسه مشترک معاونت درمان وآموزش دانشگاه با مسئولین بیمارستان :بررسی موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکی

    به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،  جلسه بررسی شرح وظایف و موارد مشترک حوزه پرستاری با حوزه آموزشی دانشجویان پزشکی، بامحوریت موضوع پانسمان صحیح بیماران در بخشهای جراحی، با حضور دکتر بابک پزشکی معاون درمان دانشگاه،دکتر محمد شکوهیان رئیس بیمارستان، دکترسلمان وجدانی مدیر آموزش بالینی وهمچنین خانم دکتر فریدونی رئیس اداره پرستاری دانشگاه، سرکار خانم مرادی مترون بیمارستان وسایر مسولین با رویکرد انجام امور، طبق آخرین استانداردها وشرح وظایف تعیین شده درروز سه شنبه مورخ 20 تیرماه در محل بیمارستان برگزار گردید .