بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،اهم فعالیت ها واقدامات مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان، سرکار خانم مرادی،  در هفته دوم تیرماه (۱7الی 22تیرماه) به شرح ذیل می باشد:

khanome moradi.jpg

 

 1- حضور در کمیته بهداشت محیط و کنترل عفونت /با هدف بررسی مشکلات سی اس ار /در تاریخ ۱۷تیرماه .

2- حضور در کمیته ترویج زایمان طبیعی با هدف بررسی مشکلات در بخش زایشگاه و زنان با حضورریاست محترم بیمارستان، سرکارخانم دکتر کوکبی و اقای دکتر کرمی مقام /در تاریخ ۱۸تیرماه.

3- برگزاری جلسه با حضور معاونت محترم درمان و اموزش و رییس دانشکده پرستاری و ریاست ،مدیریت و مسولین بخشهای جراحی و سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان جهت بررسی مشکلات دانشجویان پزشکی و اقدام بر اساس شرح وظیفه و تعامل هرچه بیشترمعاونت های درمان و اموزش وهمچنین بررسی موارد انجام پانسمان/  در تاریخ ۱۹تیرماه

4- حضور در کمیته اعتبار بخشی اموزشی / در تاریخ ۱۹تیرماه

5- راند بخش اتفاقات بستری با حضور جناب اقای دکتر شکوهیان ریاست بیمارستان/با هدف بررسی مشکلات و رضایتمندی بیماران /در تاریخ ۱۹تیرماه

6- همکاری وهمراهی با سرکار خانم سالمی، مشاور عالی معاون محترم پرستاری وزارت خانه و برگزاری امتحان کمک پرستاری /در تاریخ ۲۰تیرماه 7- حضور در جلسه ایمنی با هدف ارتقا کیفیت و ایمنی و بررسی اقدامات اصلاحی/ در تاریخ ۲۰تیرماه .

8- برگزاری جلسه با همکاران اورژانس با هدف تشریح برنامه های دفتر پرستاری و بررسی مشکلات و موارد در این بخش/ در تاریخ ۲۱تیرماه.

9- حضور در کمیته اقتصاد درمان/ تاریخ۲۱تیرماه

10- حضور در جلسه نظام پرستاری باهدف بررسی نحوه حضور کمک پرستاران در بیمارستان و نحوه اموزش ایشان/ در تاریخ ۲۲تیرماه

11- برگزاری جلسه با همکاران بخش جراحی زنان با هدف تشریح برنامه های دفتر پرستاری بر اساس برنامه عملیاتی و دریافت مشکلات و موانع در این بخش/ در تاریخ ۲۲تیرماه

12- برگزاری پنجمین جلسه با حضور سرپرستاران طبق تقویم و اعلام مصوبات هفته جاری و بررسی موارد و مشکلات ایشان و اعلام فرایند های تصحیح شده /در تاریخ ۲۲تیرماه

13- بازدید روزانه از بخش اورژانس

14- حضور روزانه ابتدای شیفت در دفتر سوپروایزری وطرح مشکلات  و دریافت پیشنهادات، دریافت اخرین اطلاعات بیماران