بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 

1-حضور در جلسه درهیات اجرایی  باهدف بررسی شاخصها ی بیمارستان و تعییین درصد تحقق آنها و بررسی مشکلات و ارایه راهکاردر تاریخ ۲۴تیرماه

2-حضور درکمیته تنبیه و تشویق با هدف افزایش انگیزه در کارکنان در تاریخ ۲۵تیرماه

3-حضور در جلسه هماهنگی درمان با بیمارستانها در تاریخ ۲۶تیرماه.

 

IMG_9630.JPG

 

4-حضور در کمیته آمار و مدارک پزشکی با هدف اجرایی شدن دستور العمل جدیدوبررسی پرونده هاو تحویل آنها در تاریخ۲۶تیرماه.

5-همراهی با ارزیابان اعتبار بخشی آموزشی کشوری وبازدیدازبخش زایشگاه، زنان، ان ای سی یو، درمانگاه، اورژانس، داخلی وآزمایشگاه در تاریخ۲۷تیرماه

6-جلسه با همکاران بخش اطفال و نوزادان با هدف ارایه برنامه های عملیاتی حوزه پرستاری و دریافت موارد و مشکلات ایشان در جهت ارتقاء کیفیت و ایمنی در تاریخ ۲۸تیرماه

7-حضور در جلسه مدیریت خدمات پرستاری دانشگاه وشورای هماهنگی پرستاری در تاریخ  ۲۸تیرماه.

8-بازدید روزانه اورژانس

9-حضور روزانه در دفتر سوپروایزرین ، بررسی مشکلات موجود،اقدامات انجام شده در خصوص بیماران و پیگیری موارد .