بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کمیته سنجش وپایش کیفیت بیمارستان تشکیل جلسه داد.کمیته سنجش وپایش کیفیت بیمارستان تشکیل جلسه داد.
  • کمیته سنجش وپایش کیفیت بیمارستان تشکیل جلسه داد.کمیته سنجش وپایش کیفیت بیمارستان تشکیل جلسه داد.
  • کمیته سنجش وپایش کیفیت بیمارستان تشکیل جلسه داد.کمیته سنجش وپایش کیفیت بیمارستان تشکیل جلسه داد.
  • کمیته سنجش وپایش کیفیت بیمارستان تشکیل جلسه داد.کمیته سنجش وپایش کیفیت بیمارستان تشکیل جلسه داد.
  • کمیته سنجش وپایش کیفیت بیمارستان تشکیل جلسه داد.کمیته سنجش وپایش کیفیت بیمارستان تشکیل جلسه داد.

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته سنجش وپایش کیفیت 2مردادماه 96 به منظور بررسی نتایج اعتباربخشی کشوری باحضور مسئولین واحدهای مرتبط، باهدف ارائه راهکارهاوپیشنهادات درخصوص مواردی مطروحه تشکیل گردید .