بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     اهم اقدامات در هفته اول مرداد ماه( از شنبه 31 تیر ماه تا پنجشنبه 5 مردادماه 96 )

1- حضور در کمیته اورژانس و بررسی موارد و مشکلات اورژانس و اتاق عمل و تصحیح فرایندهادر تاریخ ۳۱ تیر ماه

2- حضور در کمیته کنترل عفونت در معاونت درمان با هدف بررسی پروتکل انتی بیوتیکدر تاریخ ۳۱ تیر ماه

3- جلسه با مسئولین زایشگاه و کمک بهیاران و مشکلات مربوط به آن

4-آموزش کارآموزان کمک پرستاری وآشنانمودن ایشان با قوانین و مقررات بیمارستان با همکاری سوپروایزر کنترل عفونت و مسئول دفتر بهبود کیفیت در تاریخ ۳۱ تیرماه

5- برگزاری جلسه با حضور مدیر داخلی و مدیر امور عمومی و بررسی مشکلات مربوط به نیروهای منشی و کمک بهیاری درتاریخ ۱مرداد

6- حضور در جلسه مدیران ارشد بیمارستان و پیگیری مصوبات هیات رئیسه و موارد مربوط به بیمارستان در تاریخ ۱مرداد

7- حضوردرجلسه مدیران ارشد و مسئولین اعتبار بخشی، با هدف بررسی مشکلات موجود و علل عدم کسب نمرات ارزشیابی مورد انتظاردر محدود واحدهایی از بیمارستان،ارایه راه حل دراین خصوص در تاریخ ۱مرداد

8- جلسه با مسئول زایشگاه و اینچارج ایشان و بررسی نیروی انسانی و چینش بخش مذکوردر تاریخ ۲مرداد

9- جلسه بامعدودپرسنلی که بر اساس قوانین و مقررات عمل نکرده بودند،اعلام مجدد خط مشی و قوانین و تذکرات لازم به ایشان و بیان اهمیت موضوع،با هدف جلوگیری از وقوع مجدد در تاریخ ۲مرداد.

10-حضور در کمیته کنترل عفونت و اتاق عمل با حضور مسئول بیهوشی و سوپروایزراتاق عمل و سوپروایزرکنترل عفونت با هدف کاهش عفونت بیمارستانی  در اتاق عمل و سی اس ار  و ارایه راهکار و تصحیح فرایند و بازنگری خط مشی ها در تاریخ ۳مرداد۹

11- بازدید از بخش پست سی سی یو و داخلی جراحی و داخلی با حضورمسئول بهبودکیفیت و ممیزی این بخش ها براساس استانداردهای پرستاری و اعتبار بخشی در تاریخ ۳مرداد

12- حضور در کمیته دارو و درمان با هدف بررسی پنج دارو ی پرهزینه و بررسی استانداردهای ان در تاریخ  ۳مرداد

13- حضور و همراهی با مهمانان بیمارستان از فرمانداری، در زاد روز حضرت معصومه(س) و روز دختر و اهدا هدیه و شاخه گل به دختران متولد شده در این روزدرزایشگاه بیمارستان -در تاریخ ۳مرداد. 

photo_2017-07-27_10-13-30.jpg

 

14-انجام ممیزی از بخش زنان و زایمان و اطفال و جراحی زنان با حضورسوپروایزر بالینی بر اساس استانداردهای پرستاری در تاریخ ۴مرداد

15- جلسه با دانشجویان و اعلام مقررات مربوط به کار دانشجویی  در تاریخ ۴مرداد

16- راند اتفاقات بستری و تحت نظر، با حضور مدیرداخلی و امور عمومی و سوپروایزر بالینی در تاریخ ۵ مرداد

17- همراهی باجناب اقای دکتر عسکری ریاست محترم دانشگاه در بازدید از بیماران اورژانس در تاریخ ۵ مرداد.