بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بخش اورژانسبازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بخش اورژانس
  • بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بخش اورژانسبازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بخش اورژانس
  • بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بخش اورژانسبازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بخش اورژانس
  • بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بخش اورژانسبازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بخش اورژانس
  • بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بخش اورژانسبازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بخش اورژانس
  • بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بخش اورژانسبازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بخش اورژانس
  • بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بخش اورژانسبازدید مدیریتی ایمنی بیمار در بخش اورژانس

        به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛ بازدید مدیریتی ایمنی بیمارباحضور دکتر شکوهیان ومدیران ارشد بیمارستان وهمچنین پرسنل بخش اورژانس و اورژانس بستری، طبق برنامه ریزی قبلی، در تاریخ 15/5/96 راس ساعت 8:30 در بخش اورژانس برگزار گردید.

در این برنامه دستور العمل بازدیدمدیریتی ایمنی قرائت گردید ودر خصوص اهمیت ایمنی بیماروجلوگیری از وقوع خطاوتکریم ارباب رجوع بحث وگفتگو شد. مسائل وموارد مرتبط باایمنی بیمارتوسط خانم یزدان پناه ومحمدنژاد مطرح وراهکارها وپیشنهادهای اجرایی به منظور ارتقاء موارد بیان شده ارائه گردید .