بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 • هیات اجرایی بیمارستان در مردادماه تشکیل جلسه داد. هیات اجرایی بیمارستان در مردادماه تشکیل جلسه داد.
 • هیات اجرایی بیمارستان در مردادماه تشکیل جلسه داد. هیات اجرایی بیمارستان در مردادماه تشکیل جلسه داد.
 • هیات اجرایی بیمارستان در مردادماه تشکیل جلسه داد. هیات اجرایی بیمارستان در مردادماه تشکیل جلسه داد.
 • هیات اجرایی بیمارستان در مردادماه تشکیل جلسه داد. هیات اجرایی بیمارستان در مردادماه تشکیل جلسه داد.
 • هیات اجرایی بیمارستان در مردادماه تشکیل جلسه داد. هیات اجرایی بیمارستان در مردادماه تشکیل جلسه داد.
 • هیات اجرایی بیمارستان در مردادماه تشکیل جلسه داد. هیات اجرایی بیمارستان در مردادماه تشکیل جلسه داد.

    به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، هیات اجرایی بیمارستان در روزچهارشنبه 96/5/25 تشکیل جلسه داد.

در این جلسه دکتر محمد شکوهیان، رئیس مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا ورئیس هیات اجرایی بیمارستان ، با اشاره به زودگذربودن تصدی مدیریت ها ومسئولیت ها،بر انجام امور در جهت رضای خداوند وبرطبق شرح وظایف تاکید نمود.

انجام کارها بر اساس اقتصاد مقاومتی وصرفه جویی نکته دیگری بود که وی همگان را بر رعایت آن ترغیب نمود.

متذکر می گردد این جلسات در راستای  ارتقاء کیفیت خدمات و ایمنی بیماران واهتمام بیش از پیش بر رعایت طرح تکریم ارباب رجوع تشکیل می گردد.