بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

اهم فعالیت های مدیریت خدمات پرستاری ومامایی بیمارستان از تاریخ ۴شهریور تا ۱۰شهریورماه96

با هدف ارتقا کیفیت و ایمنی  و اعتلا استادارد ها

1-حضور در جلسه هماهنگی درمان در تاریخ ۵شهریور

2-حضور در جلسه  pax در تاریخ ۵شهریور

3-راند ممیزی از بخش ای سی یو جراحی و قلب در تاریخ ۶شهریور

4-حضور در جلسه بررسی مشکلات ورودی بیمارستان و پارکینگ در تاریخ ۶شهریور

5- بررسی سقوط بیماران از تخت در جلسه مورخ ۶شهریور

6-حضور در جلسه اموزشی قانون پرستاری در تاریخ ۷شهریور

7-برگزاری جلسه با حضور سرپرستاران در تاریخ ۸شهریور

8-حضور در کارگاه اموزشی  کنترل خشم در تاریخ ۹شهریور

9-راند ممیزی بخش سی سی یو ،پست سی سی یو ،داخلی و داخلی جراحی با حضور مدیر داخلی محترم بیمارستان در تاریخ ۹شهریور

10-حضور در جلسه بررسی  مشکلات بیماران در تاریخ ۹شهریور

11-حضور روزانه در دفتر پرستاری و دریافت اخرین اقدامات انجام شده  بیماران

11-پاسخگویی به ارباب رجوع و دریافت و ارسال نامه از طریق کارتابل