بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

اهم فعالیت های مدیریت خدمات پرستاری ومامایی بیمارستان از تاریخ ۴شهریور تا ۱۰شهریورماه96

با هدف ارتقا کیفیت و ایمنی  و اعتلا استادارد ها

1-حضور در جلسه هماهنگی درمان در تاریخ ۵شهریور

2-حضور در جلسه  pax در تاریخ ۵شهریور

3-راند ممیزی از بخش ای سی یو جراحی و قلب در تاریخ ۶شهریور

4-حضور در جلسه بررسی مشکلات ورودی بیمارستان و پارکینگ در تاریخ ۶شهریور

5- بررسی سقوط بیماران از تخت در جلسه مورخ ۶شهریور

6-حضور در جلسه اموزشی قانون پرستاری در تاریخ ۷شهریور

7-برگزاری جلسه با حضور سرپرستاران در تاریخ ۸شهریور

8-حضور در کارگاه اموزشی  کنترل خشم در تاریخ ۹شهریور

9-راند ممیزی بخش سی سی یو ،پست سی سی یو ،داخلی و داخلی جراحی با حضور مدیر داخلی محترم بیمارستان در تاریخ ۹شهریور

10-حضور در جلسه بررسی  مشکلات بیماران در تاریخ ۹شهریور

11-حضور روزانه در دفتر پرستاری و دریافت اخرین اقدامات انجام شده  بیماران

11-پاسخگویی به ارباب رجوع و دریافت و ارسال نامه از طریق کارتابل