بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     اهم فعالیت های مدیریت خدمات پرستاری ومامایی بیمارستان از تاریخ11شهریور تا ۱6شهریورماه96

1-حضور در جلسه با موضوع الکترونیکی نمودن نوبت دهی درمانگاهها

2-برگزاری جلسه با مدیر گروه و مسئول زایشگاه وبررسی  پرونده بیماران

3-حضور در جلسه بررسی  مسایل ومشکلات مربوط به اسانسور ها 

4-حضور در کمیته مرگ و میر نوزادان و کودکان ۱تا۵۹ ماهه

5- جلسه با مسئول وپرسنل بخش انژیوگرافی

6-حضور در کمیته بحران

7- جلسه با مسئول و کارکنان بخش پست سی سی یو. 

8-حضور در کمیته کنترل عفونت در راستای اقدامات پیشگیرانه از عفونت و بیماریهای حاد تنفسی( بویژه حاجیان محترم از سرزمین وحی)

9-حضور در جلسه پکس با هدف بررسی مواردو مشکلات مربوط به بیماران بدون همراه و ناشناس  در اورژانس
10-برگزاری جلسه برطبق برنامه ریزی هفتگی با مسئولین بخشهای درمانی با هدف ارتقا کیفیت، ایمنی و تکریم ارباب رجوع

11-بازدید مستمر از بخش اورژانس و حضور مستمر در دفتر سوپروایزری و بررسی وپیگیری مشکلات موجود

12-پاسخگویی به ارباب رجوع ،دریافت و ارسال نامه ها به صورت روزانه ...