بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

اهم اقدامات انجام شده در تاریخ ۲۵شهریور تا ۳۰شهریور

1-همراهی باهمکاران دانشگاه علوم پزشکی جهرم در بازدید از بخش های مختلف بیمارستان در تاریخ ۲۵شهریور

2-همراهی کارشناسان ارزیاب وزارتخانه در مورد پسماند های بیمارستانی و بهداشت محیط در تاریخ ۲۶شهریور

3-حضور در جلسه طرح انطباق معاونت درمان در تاریخ ۲۷شهریور

4-برگزاری جلسه با حضور سرپرستاران طبق تقویم در تاریخ ۲۹شهریور

۵-حضور در کنفرانس کنترل درد در تاریخ ۳۰شهریور

6-انجام ممیزی ۱۲بخش با حضورمسولین بخشها در تاریخ ۳۰شهریور

7-بازدید و نظارت بخش اورژانس با همراهی مسئول دفتر بهبود کیفیت در تاریخ ۳۰شهریور

8-حضور روزانه در دفتر سوپروایزری و دریافت آخرین اقدامات درمانی بیماران

9-پیگیری نامه ها و پاسخگویی به ارباب رجوع به صورت روزانه