بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • راندمدیریتی ایمنی بخش جراحی زنان بیمارستانراندمدیریتی ایمنی بخش جراحی زنان بیمارستان
  • راندمدیریتی ایمنی بخش جراحی زنان بیمارستانراندمدیریتی ایمنی بخش جراحی زنان بیمارستان
  • راندمدیریتی ایمنی بخش جراحی زنان بیمارستانراندمدیریتی ایمنی بخش جراحی زنان بیمارستان
  • راندمدیریتی ایمنی بخش جراحی زنان بیمارستانراندمدیریتی ایمنی بخش جراحی زنان بیمارستان
  • راندمدیریتی ایمنی بخش جراحی زنان بیمارستانراندمدیریتی ایمنی بخش جراحی زنان بیمارستان
  • راندمدیریتی ایمنی بخش جراحی زنان بیمارستانراندمدیریتی ایمنی بخش جراحی زنان بیمارستان

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، راند مدیریتی ایمنی بخش جراحی زنان 2مهرماه به ریاست دکتر محمد شکوهیان وباحضور سرپرستار وکارکنان این بخش  راس ساعت 8:30 صبح برگزار گردید .

در این جلسه برلزوم ایمنی بیمار، پرسنل وتجهیزات و تکریم ارباب رجوع تاکید گردید.