بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تقدیر از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی بااهدای شاخه گل وشیرینیتقدیر از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی بااهدای شاخه گل وشیرینی
  • تقدیر از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی بااهدای شاخه گل وشیرینیتقدیر از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی بااهدای شاخه گل وشیرینی
  • تقدیر از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی بااهدای شاخه گل وشیرینیتقدیر از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی بااهدای شاخه گل وشیرینی
  • تقدیر از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی بااهدای شاخه گل وشیرینیتقدیر از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی بااهدای شاخه گل وشیرینی
  • تقدیر از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی بااهدای شاخه گل وشیرینیتقدیر از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی بااهدای شاخه گل وشیرینی
  • تقدیر از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی بااهدای شاخه گل وشیرینیتقدیر از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی بااهدای شاخه گل وشیرینی
  • تقدیر از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی بااهدای شاخه گل وشیرینیتقدیر از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی بااهدای شاخه گل وشیرینی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، در روز 26 شهریور ماه ، از پرسنل اورژانس وفوریت های پزشکی حاضر در بیمارستان،بااهدای شاخه گل وشیرینی، تقدیر گردید.