بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     اهم اقدامات انجام شده در هفته اول مهرماه یکم الی ۷مهر 

۱.حضور در راند مدیریتی ایمنی بخش جراحی زنان 2مهر ماه

2.حضور در کمیته ترویج زایمان طبیعی ۳مهرماه

3.حضور در جلسه هماهنگی درمان  ۳مهر ماه

4.حضور در کلاس اموزشی استاندارد سازی و بهبود کیفیت در دانشگاه 4مهرماه

5.برگزاری جلسه هفتگی با سرپرستاران ۵مهرماه

6.نظارت وبازدید از بخش سی سی یو  همراه با مسئول بهبود کیفیت ۶مهر ماه

7.حضور در کارگاه اطفاء حریق ۶مهرماه

8.بررسی  مقیمی به همراه همکاران کارگزینی ۶ مهرماه

9.بازدید از بخش اورژانس ۶مهرماه

10.حضور در جلسه نظام پرستاری ۶مهرماه

11.حضور در جلسه آزمون پرسنل جدید الورود 6مهرماه

12.پاسخگویی به ارباب رجوع به صورت روزانه

13.حضور روزانه در دفتر سوپروایزری و دریافت اخرین اقدامات انجام شده بیماران

14.دریافت وپاسخگویی و ارسال نامه ها

15.حضور در مانور فرضی بحران(در اسرع وقت )