بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستانبرگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستان
  • برگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستانبرگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستان
  • برگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستانبرگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستان
  • برگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستانبرگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستان
  • برگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستانبرگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستان
  • برگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستانبرگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستان
  • برگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستانبرگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستان
  • برگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستانبرگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستان
  • برگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستانبرگزاری کارگاه اطفاء حریق در محوطه بیمارستان

گزارش تصویری