بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

         اهم اقدامات انجام شده در هفته اول مهرماه هشتم الی چهاردهم مهر

1-حضور  در بیمارستان در روز تاسوعای حسینی و عرض تسلیت به همکاران و راند و نظارت از بخشهای اتفاقات تحت نظر و بستری و اطفال ،داخلی ،جراحی زنان و داخلی جراحی 8مهر ماه

2-حضوردرراند مدیریتی ایمنی بخش اورژانس اطفال در تاریخ 10مهرماه

3-بازدید از بخش داخلی و داخلی جراحی با حضور ریاست بیمارستان،مدیر امور عمومی،سوپروایزر کنترل عفونت و اموزشی و دبیر بحران در تاریخ ۱۰مهر ماه 4-نظارت و بازدید از بخش های جراحی زنان ،مردان و داخلی با حضور مسئول بهبود کیفیت،اموزش،کنترل عفونت،مدیر امور عمومی وبحران در تاریخ ۱۱مهرماه 5-برگزاری جلسه با حضور سرپرستاران و هیات مدیره نظام پرستاری در ساختمان نظام پرستاری در تاریخ ۱۲مهرماه

6-برگزاری جلسه و بررسی مشکلات با حضور مسئول و پرسنل بخش داخلی جراحی در تاریخ ۱۳مهر ماه

7-پاسخگویی به ارباب رجوع روزانه

8-دریافت و ارسال نامه از طریق کارتابل و دستی روزانه و اسرع وقت

9-حضور روزانه در دفتر پرستاری و دریافت اخرین اقدامات انجام شده بیماران