بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     اهم‌اقدامات انجام شده در تاریخ ۱۵تا ۱۷مهرماه 96

1-حضور در جلسه هیات مدیره نظام پرستاری در تاریخ15 مهرماه96

2-حضور در کنفرانس پیشگیری ازخود کشی در تاریخ 15مهرماه 96

3-حضور در راند مدیریتی ایمنی دیالیز در تاریخ16 مهرماه

4-راند ممیزی از بخشهای دیالیز،در مانگاه ،آزمایشگاه و اورژانس با حضور مدیر امور عمومی و مسئول بهبود کیفیت و سوپروایزر کنترل عفونت و آموزشی در تاریخ 16مهرماه9۶

5-حضور در کمیته دارو و درمان در تاریخ 16مهرماه

6-حضور در جلسات بهبود کیفیت در خصوصCPR وبحران در تاریخ17مهر

7-حضور روزانه در دفتر سوپروایزر و دریافت آخرین اقدامات انجام شده بیماران

8-پاسخگویی به ارباب رجوع و همکاران