بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسابرگزاری جلسه مهرماه کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته تجهیزات وملزومات پزشکی باحضوردکترمحمد شکوهیان، ریاست بیمارستان واعضای این کمیته در تاریخ 22/7/96تشکیل جلسه داد .

دراین کمیته بر لزوم راه اندازی ونصب نرم افزارتجهیزات و تهیه لیست اولویت بندی نیازمندی های تجهیزاتی تاکید گردید .