بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     اهم اقدامات انجام شده از تاریخ ۲۲مهرماه تا ۲۷مهر ماه

1-حضور در جلسه طرح تحول در معاونت درمان در تاریخ 22 مهرماه

2-حضور در کمیته تجهیزات پزشکی در تاریخ 22مهر

3-حضور در راند مدیریتی ایمنی بخش داخلی جراحی در تاریخ 23 مهرماه

4-حضور در کمیته ۷۲۴در تاریخ 23 مهر

5-حضور درکمیته ۲۴۷در تاریخ 24 مهر

6-حضور در کمیته اخلاق پزشکی در تاریخ 24 مهر

7-حضور در هیات بدوی نظام پزشکی در تاریخ 24 مهر

8- جلسه با مسئول و همکاران بخش NICUدر تاریخ 25 مهرماه

10-راند ممیزی با حضور مسئول بهبود کیفیت و سوپروایزرین کنترل عفونت و اموزشی از بخش زایشگاه و پست پارتوم  در تاریخ 25مهر

11-راند بخش و بررسی پرونده های بخش های اطفال و زنان و زایمان در تاریخ 26 مهرماه

12-برگزاری جلسه هفتگی با مسئولین بخشها باحضورمسئول دفتر بهبود کیفیت وهمچنین تشکر و قدردانی از مسئولین بخش ها و واحدها در حضور ریاست بیمارستان در تاریخ 26 مهرماه

13-حضور در کنفرانس آموزشی بامحوریت بیماری ایدز در سالن کنفرانس بیمارستان در تاریخ 27 مهرماه

14- راند از بخشهای ای سی یو قلب ، ای سی یو جراحی ، ان ای سی یو، جراحی مردان و زنان با حضور مدیر داخلی و مدیر امور عمومی در تاریخ 27مهرماه

15-حضور روزانه در دفتر سوپروایزری و دریافت اخرین اقدامات انجام شده در خصوص بیماران

16-پاسخگویی به ارباب رجوع روزانه و دریافت و ارسال نامه ها .