بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تقدیر از برخی ازمسئولین بخش های درمانی باحضور ریاست بیمارستانتقدیر از برخی ازمسئولین بخش های درمانی باحضور ریاست بیمارستان
  • تقدیر از برخی ازمسئولین بخش های درمانی باحضور ریاست بیمارستانتقدیر از برخی ازمسئولین بخش های درمانی باحضور ریاست بیمارستان
  • تقدیر از برخی ازمسئولین بخش های درمانی باحضور ریاست بیمارستانتقدیر از برخی ازمسئولین بخش های درمانی باحضور ریاست بیمارستان
  • تقدیر از برخی ازمسئولین بخش های درمانی باحضور ریاست بیمارستانتقدیر از برخی ازمسئولین بخش های درمانی باحضور ریاست بیمارستان
  • تقدیر از برخی ازمسئولین بخش های درمانی باحضور ریاست بیمارستانتقدیر از برخی ازمسئولین بخش های درمانی باحضور ریاست بیمارستان
  • تقدیر از برخی ازمسئولین بخش های درمانی باحضور ریاست بیمارستانتقدیر از برخی ازمسئولین بخش های درمانی باحضور ریاست بیمارستان

 

گزارش تصویری