بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیزبازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیز
  • بازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیزبازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیز
  • بازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیزبازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیز
  • بازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیزبازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیز
  • بازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیزبازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیز
  • بازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیزبازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیز
  • بازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیزبازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیز
  • بازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیزبازدید کارشناسان وارزیابان وزارتخانه از بخش دیالیز

 

ارزیابی بخش دیالیزبیمارستان توسط کارشناسان وارزیابان وزارتخانه