بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)
  • بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

بازدید سرزده ریاست وهیات رئیسه دانشگاه از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)