بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

اهم اقدامات انجام شده از تاریخ ۲۹مهر تا ۴آبان ماه96

 

1-حضور در جلسه اعتبار بخشی معاونت درمان در تاریخ ۲۹مهر ماه

2-حضور در جلسه اموزشی اشتباهات دارویی در تاریخ ۲۹مهرماه

3-شرکت در جلسه چینش نیرو در بخشهای درمانی در تاریخ ۲۹مهرماه

4-شرکت در هیات بدوی شهرستان در تاریخ ۲۹مهر ماه

5-حضور در کمیته ترویج زایمان طبیعی در تاریخ ۳۰مهر ماه

6- راند مدیریتی ایمنی بخش انژیوگرافی در تاریخ یکم آبان ماه

7-برگزاری جلسه با حضور مسئولین بخشهای درمانی در تاریخ یکم آبان ماه

8-جلسه با پرسنل زایشگاه در تاریخ ۲ابان ماه

9-راند ممیزی از بخش اطفال با مسئول دفتر بهبود کیفیت و سوپر وایزر کنترل عفونت در تاریخ ۲ابان ماه

10-حضور در جلسه راند مدیریتی ایمنی با اتاق عمل و بیهوشی در تاریخ ۴ابان ماه

11-حضور در دفتر سوپروایزر و دریافت اخرین اقدامات درمانی.

12-دریافت و ارسال نامه ها به صورت الکترونیکی در اسرع وقت

13-پاسخگویی به ارباب رجوع و بررسی موارد و پیگیری جواب