بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی
  • دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی
  • دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی
  • دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی
  • دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی
  • دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی
  • دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی
  • دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی

گزارش دومین روز برگزاری کارگاه اخلاق، فقه و حقوق پزشکی به روایت تصویر

***حضور استادان ، کارکنان و دانشجویان***