بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه
  • تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه
  • تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه
  • تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه
  • تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه
  • تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه
  • تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه
  • تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه تقدیر ازمسئولین بخش های غیردرمانی موفق در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، صبح امروز پنجشنبه 11 آبان ماه 96، طی مراسمی با حضور دکتر شکوهیان، ریاست ودکتر رضاییان، مدیریت وسایر مدیران ارشد بیمارستان، از مسئولین بخش های غیر درمانی بیمارستان که در ارزیابی اعتباربخشی وزارتخانه،  عملکرد موفقی داشته وحائز نمرات بالا گردیده بودند تقدیر گردید .