بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

اهم اقدامات انجام شده از تاریخ7 آبان تا 11 آبان ماه96

1-حضور در کارگاه آموزشی دو روزه  "فقه و اخلاق پزشکی" در تاریخ ۷و8آبان ماه

2-حضور در جلسه اواب در تاریخ ۸آبان ماه

3- شرکت درکمیته بحران بیمارستان در تاریخ ۹ آبان ماه

4-حضور در جلسه کاهش هزینه و افزایش درامد در تاریخ ۱۰آبان ماه

5-حضور در کمیته بررسی اسناد در تاریخ ۱۰آبان ماه

6-شرکت در دوره اموزشی کار با ونتیلاتور و تجهیزات در تاریخ ۱۰آبان ماه

7-حضور در جلسه اعتبار بخشی مربوط به همکاران غیر درمانی ،ستادی و پشتیبانی و پاراکلینیک در تاریخ ۱۱آبان ماه

8- جلسه با سرپرستاران با حضور واحد های اقتصاد درمان، کنترل عفونت، اعتباربخشی، اموزشی بیمارستان و مدیریت های  عمومی ،داخلی و ریاست بیمارستان در تاریخ ۱۱آبان ماه

9-حضور روزانه در دفتر سوپروایزری و دریافت اخرین اقدامات انجام شده در خصوص بیماران

10-پاسخگویی به ارباب رجوعان، دریافت و ارسال نامه به صورت روزانه و در اسرع وقت

11-بازدید از بخش ها ی درمانی