بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • راند مدیریتی ایمنی تاسیساتراند مدیریتی ایمنی تاسیسات
  • راند مدیریتی ایمنی تاسیساتراند مدیریتی ایمنی تاسیسات
  • راند مدیریتی ایمنی تاسیساتراند مدیریتی ایمنی تاسیسات
  • راند مدیریتی ایمنی تاسیساتراند مدیریتی ایمنی تاسیسات
  • راند مدیریتی ایمنی تاسیساتراند مدیریتی ایمنی تاسیسات
  • راند مدیریتی ایمنی تاسیساتراند مدیریتی ایمنی تاسیسات
  • راند مدیریتی ایمنی تاسیساتراند مدیریتی ایمنی تاسیسات

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، راندمدیریتی ایمنی واحد تاسیسات بیمارستان، به ریاست دکترمحمدشکوهیان وباحضور پرسنل واحدمذکور وسایرمدیران بیمارستان صورت گرفت .

در این جلسه براقدامات پیشگیرانه و راندهای به موقع وهمچنین تهیه تجهیزات لازم واحد تاکیدگردید.