بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    اهم اقدامات انجام شده ۱۳الی ۱۷ابان ماه

1-شرکت  در راهپیمایی روز ۱۳ابان

2-حضور در کمیته کنترل عفونت در تاریخ ۱۳ابان

3-شرکت در کمیته بهبود کیفیت در تاریخ ۱۳ابان

4-حضور در ارزیابی اعتبار بخشی توسط مدیرمحترم خدمات پرستاری دانشگاه در تاریخ 15 آبان

5-بازدید و نظارت از بخشهای داخلی و داخلی جراحی در تاریخ ۱۵ابان ماه

6-حضور در کمیته بحران در تاریخ ۱۶ابان

7-شرکت در بخش رادیولوژی و تبریک روز رادیولوژی به همکاران در تاریخ17 آبان

8-حضور مستمر در اورژانس

9-حضور روزانه در دفتر سوپروایزری و دریافت اخرین اقدامات انجام شده بیماران

10-دریافت و ارسال نامه ها و پاسخگویی به ارباب رجوع

11-بررسی نیروها و چینش ان در بخشها