بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

      اهم اقدامات انجام شده از تاریخ ۲9الی 2آذرماه 96

1-راند بخش ای سی یو جراحی و قلب با حضور ریاست بیمارستان ...۲۹آبان

2-حضور در کارگاه آموزشی نوارقلب  ...۳۰آبان

3-راند بخش جراحی زنان و مردان... ۳۰آبان

4-حضور در جلسه ۷۲۴...۳۰آبان

5-حضور در کمیته دانشگاهی کنترل عفونت با موضوع  انفولانزا در دانشگاه ... ۱آذر

6-برگزاری کنفرانس مهارت ارتباطی در تاریخ ۲آذر

7-حضور در کمیته امار و فناوری اطلاعات... ۲آذر

7-برگزاری جلسه هفتگی مترون با سرپرستاران ۲آذر

8-راند روزانه از اورژانس و حضور در دفتر سوپروایزری و دریافت اخرین اقدامات انجام شده  بیماران

9-پاسخگویی به ارباب رجوع و دریافت و ارسال نامه ها در اسرع وقت