بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • حضور بسیجیان جامعه پزشکی درتجمع بزرگ بسیجیان شهرستان فساحضور بسیجیان جامعه پزشکی درتجمع بزرگ بسیجیان شهرستان فسا
  • حضور بسیجیان جامعه پزشکی درتجمع بزرگ بسیجیان شهرستان فساحضور بسیجیان جامعه پزشکی درتجمع بزرگ بسیجیان شهرستان فسا
  • حضور بسیجیان جامعه پزشکی درتجمع بزرگ بسیجیان شهرستان فساحضور بسیجیان جامعه پزشکی درتجمع بزرگ بسیجیان شهرستان فسا
  • حضور بسیجیان جامعه پزشکی درتجمع بزرگ بسیجیان شهرستان فساحضور بسیجیان جامعه پزشکی درتجمع بزرگ بسیجیان شهرستان فسا
  • حضور بسیجیان جامعه پزشکی درتجمع بزرگ بسیجیان شهرستان فساحضور بسیجیان جامعه پزشکی درتجمع بزرگ بسیجیان شهرستان فسا
  • حضور بسیجیان جامعه پزشکی درتجمع بزرگ بسیجیان شهرستان فساحضور بسیجیان جامعه پزشکی درتجمع بزرگ بسیجیان شهرستان فسا

حضور بسیجیان جامعه پزشکی درتجمع بزرگ بسیجیان در روز پنجم آذر ماه( روز بسیج مستضعفان ) در استادیوم انقلاب فسا