بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • گزارش تصویری از تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسیگزارش تصویری از تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی
  • گزارش تصویری از تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسیگزارش تصویری از تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی
  • گزارش تصویری از تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسیگزارش تصویری از تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی
  • گزارش تصویری از تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسیگزارش تصویری از تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی
  • گزارش تصویری از تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسیگزارش تصویری از تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی
  • گزارش تصویری از تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسیگزارش تصویری از تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی

     تشکیل جلسه کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی باحضور دکتر سهراب پور،معاون درمان دانشگاه